Меню

Русский выбор страны
Блоггеру будет приятно знать, кто читает его записи
На этот адрес эл. почты Вы будете получать сообщения о новых записях в блоге

Гібриди кукурудзи

За результатами проведених досліджень виділені самозапилені лінії кукурудзи, які ввійшли до складу середньопізніх гібридів переданих на державне сортовипробування. Відзначено максимальну загальну адаптивну здатність у гібридів гетерозисних моделей Iodent × С103 та Iodent × BSSS. Ключові слова: кукурудза, інбредна лінія, генетична плазма, гетерозисна модель, пластич- ність, адаптивна здатність. Виробництво зерна кукурудзи базується на взаємодії та використанні трьох основних найбільш потужних факторів: сприятливих погодних умов, гібридного складу та сучасних технологій вирощування з урахуванням біологічних особливостей окремого гібрида. Саме тому, враховуючи різке коливання агрометеорологічних показників в степовому регіоні, особливо останніми роками, актуальним є питання створення та добору найбільш стійких до несприятливих стресових умов гібридів кукурудзи. Посівні площі кукурудзи (Zea maize l.) в Україні постійно зростають і змінюються та Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2013. – №5 27 оновлюється гібридний склад у виробництві. На жаль, середньопізні гібриди не мають ве- ликого попиту на ринку України. Питома вага гібридів ФАО 400–500 в Державному реєстрі сортів рослин України поступово зменшилась з 12,4 % (40 шт.) у 2007 р. до 8,6 % (56 шт.) у 2013 р., а кількість гібридів ФАО>500 залишається майже не змінною – 8–10 шт. в 2007– 2013 рр. Перш за все – це пов'язане з переміщенням кукурудзяних масивів у більш волого- забезпечені та менш ризиковані північні та західні регіони, різким скороченням посівів кукурудзи на силос, застосуванням інтенсивних технологій вирощування, прямого комбай- нового збирання та ін. Так, площі посіву кукурудзи в Степу, де переважно висівають гібри- ди ФАО>400, в 2013 р. становили лише 1,2 млн га, або близько 20 % від загальних площ в Україні. Проте відомо, що більш пізньостиглі гібриди мають вищий потенціал продуктив- ності і забезпечують кращі економічні показники порівняно з більш ранньостиглими зраз- ками [1–3]. Одним з найефективніших шляхів збільшення посівних площ під пізньостиглими гібридами є створення нових високоадаптивних до стресових погодних умов форм, здатних стабільно реалізовувати свій продуктивний потенціал в посушливих умовах півдня України. Генетичні основи екологічної стабільності, загальної та специфічної адаптивної здат- ності генотипів в різних умовах середовища вивчені недостатньо. Зокрема, T. Matsuo вважає, що генетична база специфічної адаптивної здатності може бути порівняно простою і конт- ролюватися в основному головними генами (стійкість до холоду, посухи, шкідників тощо) [4]. Ці ознаки інколи можуть відігравати важливу роль і в загальній адаптивній здатності, оскільки флуктуації середовища, зумовлені різноманітними умовами місцевості та року, включають досить багато неспецифічних факторів. Загальна адаптивна здатність генотипу – складна кількісна ознака, яка понад усе контролюється полігенами. Так, О. В. Кільчевський, Л. В. Хотильова дійшли висновку, що загальна адаптивна здатність включає головним чи- ном дві ознаки – стабільність і продуктивність [5]. Тому порівняльне значення адаптивної здатності, ступеня її стабільності та стабільності реалізації продуктивності генотипом в різ- них умовах вирощування є необхідним етапом випробування нових гібридів в сучасній се- лекції. Саме тому селекційні роботи в даному напряму тільки прискорюються для створення більш адаптованих і стрестолерантних генотипів, щоб об’єми виробництва кукурудзи в сте- повій зоні не зменшувались, а поступово зростали. Метою нашої роботи було створення і добір адаптованих генотипів з високою еколо- гічною пластичністю і стабільністю в посушливих умовах Степу України, розробка системи екологічного випробування гібридів кукурудзи в максимально широкому екологічному на- борі середовищ та відпрацювання єдиних методологічних підходів до вивчення адаптивних та пристосувальних механізмів генотипів залежно від екологічних особливостей пунктів ви- пробування. За період з 2008 р. до 2011 р. щорічно проводили випробування від 83 до 125 гено- типів у 5–7 агроекологічних пунктах. За цей час було випробувано 138 гібридів ФАО > 400 у 25 агрокліматичних середовищах відповідно. Вихідним матеріалом були інбредні лінії кукурудзи середньостиглої та середньопізньої групи стиглості різних генетичних плазм: BSSS, Lancaster С103, Lancaster OН43, Iodent та ін. Об’єктом досліджень слугували прості, прості модифіковані та трилінійні гібриди кукурудзи. Їх було розділено на групи за даними педігрі, комбінаційною здатністю та групою стиглості. За гетерозисним складом було вив- чено 4 гетерозисні моделі гібридів. Як стандарт використаний гібрид Бистриця 400 МВ. Досліди проводили згідно з “Методикою державного сортовипробування сільсько- господарських культур” (2001 р.) та “Методическими рекомендациями по проведению поле- вых опытов с кукурузой” (1980 р.) Визначали статистичну достовірність експериментальних даних (за допомогою дисперсійного аналізу по методиці Доспехова Б. А., 1985) та парамет- ри адаптивної здатності (Кильчевский А. В., Хотылѐва Л. В., 1985). Агротехнічні прийоми, застосовані в ході досліджень, відповідали загальноприйнятим рекомендаціям, викладеним у методиці польового досліду. В результаті наших досліджень виявлено домінування за продуктивністю простих Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2013. – №5 28 гібридів, врожайність яких досягала 7,91 т/га (табл. 1). 1. Варіювання ознак «врожайність зерна» і «збиральна вологість зерна» середньостиглих та середньопізніх гібридів кукурудзи Ознака Рік досліджень Тип гібридів прості прості модифіковані Врожайність зерна, т/га 2008 6,64 ± 0,13 6,70 ± 0,14 2009 5,82 ± 0,09 – 2010 6,19 ± 0,09 6,05 ± 0,20 2011 8,22 ± 0,06 8,06 ± 0,10 Збиральна вологість зерна, % 2008 22,4 ± 0,3 23,5 ± 0,4 2009 23,0 ± 0,4 – 2010 20,7 ± 0,3 20,2 ± 0,6 2011 18,3 ± 0,3 17,8 ± 0,3 Так, у процесі вивчення встановлено підвищену екологічну пластичність і стійкість до стресових умов гібридів більш складних гетерозисних схем. Максимальне варіювання середньої продуктивності за всіх умов вирощування мали прості гетерозисні гібриди – від 3,91 т/га (80,4 %) в 2011 р. до 1,74 т/га (28,4 %) у 2009 р. Більш стабільними виявились прості модифіковані генотипи, в яких коливання врожайності зерна не перевищувало 29,1 %. Щодо збиральної вологості зерна, то найнижчі показники були, в середньому за всіх умов вирощуван- ня, в простих модифікованих гібридів, проте середньопопуляційні значення в обох типів гібри- дів виявилися майже однакові. Всі гібриди щорічно висівали в 5–7 екологічних пунктах, які різнились за своїми погодними та ґрунтовими умовами. В результаті це дало нам можливість визначити їх адап- тивні характеристики та норму реакції на зміну умов вирощування. Серед випробуваних гібридів за період 2008–2011 рр. максимальне середньопопуля- ційне значення загальної адаптивної здатності встановлено у генотипів гетерозисних мо- делей Iodent × С103 у 2008 і 2010 рр. та Iodent × BSSS у 2009 і 2011 рр. (табл. 2). Гібриди цих моделей також були найбільш інтенсивними (bi рівне 1,03–1,11), а генотипи комбінації С103 × BSSS – відповідно найбільш гомеостатичними. Це нетипова поведінка для гібридів даної гетерозисної моделі, що перш за все пов’язане з більшим пригніченням їх стресовими погодними умовами у більшості пунктів випробування. 2. Параметри адаптивної здатності та екологічної стабільності кращих гетерозисних моделей гібридів кукурудзи ФАО >400 за ознакою «урожайність зерна» (2008–2011 рр.) Рік Гетерозисна модель гібрида Середня врожай- ність, т/га Загальна адаптивна здатність ЗАЗ(І), т/га Варіанса САЗ σ 2 САЗ(і) Коефі- цієнт регресії bi Середньо- квадратичне відхилення S 2 d(i) Відносна стабіль- ність, sgi Селек- ційна цінність генотипу, СЦГі 2008 Iodent × BSSS 6,52 -0,10 4,82 1,02 0,80 32,3 3,11 Iodent × С103 6,90 0,28 4,78 1,04 0,62 30,9 3,46 С103 × BSSS 6,41 -0,21 4,17 0,97 0,55 31,1 3,20 2009 Iodent × BSSS 6,12 0,30 7,54 0,97 0,36 44,8 3,31 Iodent × С103 5,90 0,08 8,77 1,05 0,30 50,3 2,88 С103 × BSSS 5,60 -0,22 8,03 0,99 0,43 50,2 2,72 2010 Iodent × BSSS 6,01 -0,15 11,25 1,11 0,29 55,8 2,62 Iodent × С103 6,25 0,09 9,40 1,00 0,42 48,9 3,16 С103 × BSSS 5,87 -0,29 8,30 0,95 0,30 48,9 2,97 2011 Iodent × BSSS 8,31 0,07 8,10 1,03 0,84 34,1 4,01 Iodent × С103 8,25 0,01 7,58 1,01 0,54 33,2 4,10 С103 × BSSS 8,14 -0,10 6,47 0,94 0,45 31,2 4,30 В цілому серед випробуваних гібридів до інтенсивних було віднесено по 2 гібрида кожного року досліджень, а до гомеостатичних – від 1 – у 2008 р. до 4 – у 2009 р. Екологічно Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2013. – №5 29 нестабільними були 13,4–22,4 % генотипів від досліджених по роках, що є досить добрим по- казником і свідчить про високу якість залученого до досліджень вихідного матеріалу. Найбільш нестабільними виявились гібриди моделі Iodent × BSSS в більшості умов випробування (відповідно σ 2 САЗ(і) рівне 4,82–11,25, S 2 d(i) – 0,80–0,84 та sgi – 32,3–55,8 в різні роки досліджень). Подібна ситуація була і при аналізі адаптивних характеристик конкретних гібридних комбінацій. Найбільш нестабільними та інтенсивними серед виділених, кращих в різні роки досліджень, виявились гібриди саме моделі Iodent × BSSS у 2008 та 2009 рр. (табл. 3). До високоінтенсивних гібридних комбінацій можна віднести (ДК411M × ДК640/3) × ДК146/527 і ДК377 × ДК411 у 2008 р., ДК633/325 × ДК445 у 2009 р., (ДК517С × ДК137-2) × ДК411 у 2010 р. та ДК633/325 × ДК402 у 2011 р. Гібриди такого типу здатні формувати рекордну про- дуктивність та максимально реагувати на поліпшення умов вирощування. Проте при погір- шенні умов або при нестачі одного з факторів росту вони не завжди в змозі сформувати ста- більний врожай, тому їх доцільно вирощувати в умовах достатнього забезпечення вологою і мінеральними елементами живлення, наприклад в умовах зрошення півдня України. 3. Параметри адаптивної здатності та екологічної стабільності кращих гібридів кукурудзи ФАО >400 за ознакою «врожайність зерна» 
От Гостя
Вход
OpenID
Вы должны войти на сайт чтобы написать комментарий
Логин или E-mail:
Пароль:
Забыли пароль?
Вы должны войти на сайт чтобы написать комментарий

Почитайте другие наши интересные записи
Условия выращивания подсолнечника (часть 11). Димоксистробин блокирует в митохондриях грибов перенос электронов в дыхательной цепи. Рекомендации по применению 0,5 л/га — опрыскивание в период вегетации при проявлении первых признаков заболевания или в период цветения. Эффективно борется против альтернариоза, белой гнили, серой гнили. Расход рабочей жидкости — 300–400 л/га. В
Просмотров: 740
28.12.2015
Комплексні мікродобрива нертус фотосинтез Комплексні мікродобрива нертус фотосинтез Комплексні мікродобрива нертус фотосинтез містять поживні елементи II. Непрямі добрива застосовують для хімічного, фізичного, мікробіологічного впливу на грунт з метою поліпшення умов використання добрив. Наприклад, для нейтралізації кислотності грунтів застосовують мелені вапняки, доломіт, гашене
Просмотров: 455
22.09.2016
підживлення ремонтантної малини Особливості догляду за ремонтантної малиною Догляд за ремонтантної малиною в перші два роки звичайний. Це розпушування, підживлення і полив. Коренева система у рослини поверхнева і тому її необхідно поливати в посушливий рік. Не забувати про обережне розпушування, щоб не пошкодити коріння. У першій половині літа підгодівлі може бути до двох з розра
Просмотров: 898
29.07.2016
Фотогалереи
Товары компании ПрАТ Агрохимцентр